STATUT Towarzystwa Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS" (fragmenty)

Rozdział I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy "LOGOS", zwane dalej w skrócie Towarzystwem.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Kretomino k/Koszalina. Towarzystwo może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną i ideową określoną w Statucie.
§ 3.
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zwykłym o celach niezarobkowych, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
§ 4.
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II. Cel i środki działania
§ 5.
Towarzystwo jest organizacją społeczną obywateli polskich oraz cudzoziemców o ograniczonej możliwości mówienia, osób zainteresowanych problematyką wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania, logopedów i innych osób zajmujących się rozwojem, terapią i kształceniem mowy, czytania i pisania i ma na celu:
1. Zrzeszanie osób z wadami i zaburzeniami mowy, czytania i pisania oraz osób uzdolnionych w mówieniu, czytaniu i pisaniu w celu poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i turystycznym kraju.
2. Wyzwalanie inicjatywy osób z wadami i zaburzeniami mowy, czytania i pisania oraz osób uzdolnionych w mówieniu, czytaniu i pisaniu w celu osiągnięcia optymalnego poziomu ich funkcjonowania w społeczeństwie, a także kształtowanie właściwych postaw między tymi grupami.
3. Wyrażanie i reprezentowanie interesów w kraju i na arenie międzynarodowej osób z wadami i zaburzeniami mowy, czytania i pisania, osób uzdolnionych w mowie, czytaniu i pisaniu oraz terapeutów, pedagogów i innych osób zainteresowanych tą problematyką.
4. Terapia i kształcenie mowy, czytania i pisania - kontakty i współpraca w tej dziedzinie z ośrodkami medycznymi, psychologicznymi, pedagogiczno-dydaktycznymi, instytucjami artystycznymi i placówkami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami zajmującymi się kształceniem lub terapią mowy, czytania i pisania.
§ 6.
Cele swoje realizuje poprzez:
1. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, organizacjami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, placówkami kulturalno-oświatowymi, jednostkami gospodarczymi i innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz innych ludzi.
2.Organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową,
3.Organizowanie samopomocy członkowskiej i prowadzenie dla nich szeroko rozumianej działalności terapeutycznej, dydaktycznej i artystycznej oraz informacyjnej w zakresie mowy, czytania i pisania.
4.Prowadzenie działalności popularyzatorskiej zmierzającej do pełnej integracji osób uzdolnionych werbalnie i osób z wadami, zaburzeniami mowy, czytania i pisania z resztą społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji.
5. Inicjowanie i uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych dotyczących problematyki porozumiewania się.
6. Organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, posiedzeń, zjazdów, imprez rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych, a także kolonii, obozów i wczasów.
7. Podejmowanie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Towarzystwa.
8.Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków-uczestników,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.
§ 8.
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji i podjęcie uchwały o przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów
§ 9.
Członkiem-uczestnikiem Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia. Warunkiem zaliczenia w poczet uczestników jest złożenie pisemnej deklaracji oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów kandydata. Członkowie-uczestnicy mogą się skupiać w kołach lub grupach wiekowych. (...)
§ 10.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę względnie inną formę pomocy. (...)
§ 11.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla kształcenia mowy, terapii zawodowej i społecznej osób z wadami i zaburzeniami mowy, czytania i pisania lub dla realizacji zadań Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. (...)
§ 17.
Przynależność do Towarzystwa ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia,
2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
3. wykluczenia z Towarzystwa na podstawie orzeczenia Zarządu,
4. śmierci członka,
5.likwidacji Towarzystwa.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa
§ 18.
Władzami Towarzystwa są:
A). Walne Zebranie Członków
B.) Zarząd.
C). Komisja Rewizyjna.
Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 4 lata, z możliwością powtórnego wyboru, chyba, że inaczej zdecyduje Walne Zebranie.(...)
§ 20.
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów, bez względu na frekwencję osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie.(...)

Rozdział VII. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 37.
Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek Towarzystwa. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez organ nadzorujący.

Prezes
Zarządu TTiKM ?LOGOS?
mgr Władysław Pitak

Osoby zainteresowane pełnym tekstem statutu mogą otrzymać po złożeniu zamówienia na w/w adres.

Uwaga !
Poniżej przedstawiamy dwa załączniki w postaci wzorów deklaracji o chęci przystąpienia do Towarzystwa LOGOS. Prosimy zainteresowanych o pobranie, wypełnienie deklaracji i (po podpisaniu) przesłanie na adres Towarzystwa LOGOS :
Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS
75-900 Koszalin-Kretomino
ul. Pieczarek 4

Wzory deklaracji zapisane są w formacie Worda (.doc):

Załącznik 1 - Deklaracja dla osób pełnoletnich
Załącznik 2 - Deklaracja dla osób niepełnoletnich